“ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ “Доставка и монтаж на машини и оборудване в изпълнение на дейност 4 от проекта по 9 обособени позиции”